Menu
A+ A A-

Επίκαιρη Επερώτηση
προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δημόσιο»

Η Κυβέρνηση από την πρώτη εκλογή της έως σήμερα κάνει λόγο για την ανάγκη βαθιάς αλλαγής των διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Δέσμευση της Κυβέρνησης ήταν οι «συγκρούσεις με κατεστημένες νοοτροπίες, με βαθιές πελατειακές δομές και με δίκτυα μικρών και μεγάλων εξουσιών, συγκρούσεις με ριζωμένες ιδιοτελείς πρακτικές». Αντί αυτών, η Κυβέρνηση έχει καταστρατηγήσει κάθε έννοια αξιοκρατίας και χρηστής διακυβέρνησης, αγνοώντας το δημόσιο συμφέρον, μεγεθύνοντας το δημόσιο χωρίς κανένα σχεδιασμό και στέλνοντας το λογαριασμό στον Έλληνα φορολογούμενο.

Από την αρχή της διακυβέρνησης παρατηρείται μια στοχευμένη πολιτική για την άλωση του Δημόσιου τομέα μέσω της θέσπισης μέτρων, τακτικών και μεθόδων με κύριο στόχο τη διατήρηση και επέκταση της φάμπρικας του πελατειακού κράτους. Κοινός παρονομαστής όλων είναι η αδιαφάνεια, η αναξιοκρατία, ο ανορθολογισμός και τελικά η υπέρμετρη και αδικαιολόγητη δημοσιονομική επιβάρυνση του Δημοσίου και κατά συνέπεια του πολίτη.

Παρά τις υποσχέσεις περί αποκομματικοποίησης, η Κυβέρνηση συνεχίζει με προσήλωση την κομματική επέλαση στο Δημόσιο με επιλογές αντίθετες στην αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Κάθε επιλογή έχει έναν και μοναδικό στόχο: Τη δημιουργία εξαρτώμενων και κομματικοποιημένων υπαλλήλων. Με σειρά μέτρων και παρεμβάσεων, αδιαφορώντας για το δημοσιονομικό κόστος, η Κυβέρνηση προχωρά βήμα-βήμα στο χτίσιμο του πελατειακού της οικοδομήματος. Προσφιλές εργαλείο της πολιτικής αυτής, συνεχίζει να είναι η κατάθεση βουλευτικών τροπολογιών είτε για τη μετατροπή εργασιακών σχέσεων με στόχο τη μονιμοποίηση υπαλλήλων από την πίσω πόρτα, είτε για τη συνεχή παράταση συμβάσεων με σκοπό να οδηγήσει σε τέτοιου είδους μονιμοποιήσεις. Παράλληλα συνεχίζεται η πρόσληψη μετακλητών υπαλλήλων και η δημιουργία νέων δομών.

Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Με την υπ’ αριθμ. 1827/7-12-2016 Ερώτηση 33 Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ζητήθηκαν απαντήσεις στο ζήτημα της μετατροπής εργασιακών σχέσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου εργαζομένων με το Δημόσιο σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Ουσιαστικά επιτυγχάνεται έτσι η μονιμοποίηση τους κατά παράβαση γενικών και ειδικών διατάξεων αλλά και κάθε κανόνα αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών. Ως γνωστόν, τέτοια μετατροπή αντίκειται στην διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος αλλά και στα άρθρα 14 και 15 του ν.2190/1994 που προβλέπουν ότι η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γίνεται μέσω ΑΣΕΠ.

Η υπ΄ αριθμ. ΤΚΕ/Φ2/32803 Απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου στην παραπάνω Ερώτηση παραδέχεται την πρόσληψη 1.756 υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ κατόπιν «αμετάκλητων» δικαστικών αποφάσεων και την πρόσληψη άλλων 468 υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ από τον Σεπτέμβριο 2015 έως τον Οκτώβριο 2016. Η απάντηση όμως σκοπίμως δεν διευκρινίζει πόσες από τις παραπάνω αναφερόμενες αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις προήλθαν πράγματι μετά από την εξάντληση όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και την τελική κρίση από το Ανώτατο Δικαστήριο και πόσες λόγω παραίτησης από την άσκηση ενδίκων μέσων από τους ίδιους τους φορείς. Επίσης δεν διευκρινίζεται αν σε αυτόν τον αριθμό συνολικά των 2.224 εργαζομένων Ι.Δ.Α.Χ. συμπεριλαμβάνονται και αυτοί οι οποίοι μέσω βουλευτικών τροπολογιών (κατ’ εξαίρεση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης) θεωρήθηκαν ως αορίστου χρόνου με πρωτόδικες μόνο αποφάσεις δικαστηρίων, με ευθεία παρέμβαση ουσιαστικά των τροπολογιών αυτών σε δικαστικές υποθέσεις που ήταν σε εκκρεμότητα.

Υπενθυμίζουμε τις περιπτώσεις που αφορούν στους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε., οι οποίοι με δύο βουλευτικές τροπολογίες που έγιναν δεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό αποφασίστηκε η επαναπρόσληψή τους και ουσιαστικά ο χαρακτηρισμός των συμβάσεών τους ως αορίστου διάρκειας. Οι τροπολογίες αυτές συμπεριελήφθησαν στους νόμους 4369/2016 και 4439/2016 με τα άρθρα 66 και 30 αντίστοιχα και το περιεχόμενο τους έρχεται σε πλήρη αντίθεση όχι μόνο με τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις, αλλά και τη σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου που έκρινε αμετάκλητα την απόφαση αυτή. Μάλιστα η τοποθέτηση των εργαζομένων αυτών γίνεται ακόμα και σε προσωποπαγείς θέσεις που δημιουργούνται για το σκοπό αυτό.

Δεύτερη περίπτωση είναι αυτή της βουλευτικής τροπολογίας που ψηφίσθηκε ως άρθρο 47 του ν. 4440/2016. Με τη συγκεκριμένη διάταξη κατέστη δυνατή η παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από ένδικα μέσα κατά δικαστικών αποφάσεων αναφορικά με τους συμβασιούχους του Υπουργείου Πολιτισμού και εποπτευόμενων φορέων του. Ουσιαστικά οι συγκεκριμένοι συμβασιούχοι μετατρέπονται πλέον σε αορίστου χρόνου, χωρίς να έχει κριθεί η αίτησή τους, όχι μόνο αμετάκλητα, αλλά ούτε καν τελεσίδικα.

Η τελευταία προσπάθεια της Κυβέρνησης είναι ο πρόσφατος νόμος για το «Χωρικό σχεδιασμό – βιώσιμη ανάπτυξη», όπου με τροπολογία, καταργήθηκε η εκ του νόμου υποχρέωση των Δήμων να ασκούν όλα τα ένδικα μέσα και για υποθέσεις που αφορούν δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τη μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έργου σε αορίστου. Δημιουργείται έτσι ένα «παράθυρο» για τη μονιμοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων των δήμων.

Παρατάσεις Συμβάσεων και Συνάψεις νέων Συμβάσεων

Παράλληλα, η Κυβέρνηση συνεχίζει την τακτική των διαδοχικών παρατάσεων συμβάσεων από έτος σε έτος για τους εργαζόμενους των Δήμων. Με το άρθρο 49 του ν.4325/2015 (το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του νόμου 4351/2015) παρατάθηκαν αυτοδικαίως οι ισχύουσες συμβάσεις καθαριότητας μέχρι και τις 31.12.2016 συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είχαν λήξει μέχρι και 30 ημέρες πριν τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος. Με το δεύτερο άρθρο του ν.4366/2016 δόθηκε αυτοδίκαια παράταση μέχρι τις 31.12.2016 σε όλες τις ισχύουσες συμβάσεις καθαριότητας. Με το άρθρο 16 του ν.4429/2016 παρατάθηκαν έως τις 31.12.2017 οι ισχύουσες συμβάσεις και αυτές που είχαν λήξει μέχρι και ενενήντα ημέρες πριν την έναρξη του νόμου. Επίσης με το άρθρο 63 του ν 4430/2016 δίνεται η δυνατότητα σύναψης ατομικών συμβάσεων κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης σε όλο το Δημόσιο και όλους τους εποπτευόμενους φορείς τους και νομιμοποιούνται προηγούμενες προβληματικές δαπάνες από την εφαρμογή του άρθρου 97 του ν. 4368/2016 (Α' 21), του άρθρου 72 του ν. 4369/2016 (Α' 33) ή του άρθρου 44 του ν. 4403/2016 (Α'125) ή του άρθρου 81 του ν. 4413/2016 (A'148).

Όλες αυτές οι παρατάσεις παρεμβαίνουν με τρόπο αυθαίρετο και παράνομο στη λειτουργία των Δήμων επιβάλλοντας ένα υπέρμετρο μισθολογικό κόστος το οποίο πολλές φορές καλούνται να καλύψουν οι δημότες μέσω των αυξήσεων των δημοτικών τελών. Είναι εμφανέστατη η σκοπιμότητα της Κυβέρνησης να δημιουργήσει μία γενιά συμβασιούχων υπαλλήλων στους οποίους καλλιεργεί μία ψεύτικη προσδοκία μονιμοποίησης. Οι Δήμοι με βάση την κείμενη νομοθεσία στον τομέα της καθαριότητας, έχουν την δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να προκηρύξουν μέσω ΑΣΕΠ, είτε θέσεις ορισμένου χρόνου, είτε ακόμη και μόνιμου προσωπικού. Ενώ υπάρχει αυτή δυνατότητα έρχεται η Κυβέρνηση με ανήθικο και απαράδεκτο τρόπο να παρέμβει καταστρατηγώντας τις συνταγματικές αρχές, τις αποφάσεις των Ανώτατων Δικαστηρίων αλλά και του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αρνείται να θεωρήσει σχετικά εντάλματα πληρωμής. Αποκορύφωμα αυτής της πολιτικής είναι η τελευταία τροπολογία της Κυβέρνησης, με την οποία όπου υπάρχουν σε εκκρεμότητα προκηρύξεις ΑΣΕΠ για τέτοιες θέσεις αυτές θα απορροφηθούν ουσιαστικά μετά τη συμμόρφωση όλων των Δήμων στις παρατάσεις συμβάσεων. Οι επιτυχόντες με ΑΣΕΠ μπορούν να περιμένουν…

Αύξηση αριθμού εργαζομένων και μισθολογικού κόστους

Η πρακτική αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής έχει αυξήσει από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι τον Οκτώβριο του 2016, τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου και έργου κατά 12.500, ενώ σε αυτούς που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό η αύξηση είναι κοντά στις 7.000 (από 39.165 τον Σεπτέμβριο του 2015, σε 46.301 τον Οκτώβριο του 2016).

Σύμφωνα άλλωστε με τα επίσημα στοιχεία της Απογραφής, το σύνολο των εργαζομένων σε όλο το δημόσιο τομέα (και στα ΝΠΙΔ) από 690.425 που ήταν τον Οκτώβριο 2015 ανήλθε τον Οκτώβριο 2016 σε 697.228.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η εκτόξευση των μισθολογικών δαπανών στην Κεντρική Διοίκηση το α’ 9μηνο του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), κατά 146.000.000 ευρώ και η οποία πιστοποιείται και από το πρόσφατο Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ. για το 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016.

Στο ποσό αυτό δεν προσμετρώνται οι περίπου 5.000 νέοι συμβασιούχοι των ΟΤΑ, που πληρώνονται με ανταποδοτικά τέλη και συνεπώς επιβαρύνουν τους δημότες που καλούνται να πληρώσουν το λογαριασμό.

Τέλος, χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται η Κυβέρνηση την ανάγκη της ποιοτικής αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού και της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων στην κάλυψη των κενών είναι το γεγονός ότι η αναλογία Π.Ε. και Τ.Ε σε σχέση με Δ.Ε. και Υ.Ε. έχει ανατραπεί. Ειδικότερα, ενώ στις προκηρύξεις της προηγούμενης Κυβέρνησης η αναλογία ήταν 24% με 76% υπέρ των Π.Ε., Τ.Ε., έχει πλέον αλλάξει περίπου σε 50% για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες. Αυτό προκύπτει ξεκάθαρα από την τελευταία προκήρυξη για τους φορείς υγείας – 7Κ/2016- στην οποία επί συνόλου 1666 θέσεων οι Δ.Ε. και οι Υ.Ε. είναι 849, δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι συμβασιούχοι που προσελήφθησαν ως αορίστου χρόνου μέσω βουλευτικών τροπολογιών. Παράδειγμα η τροπολογία για την πρόσληψη ως αορίστου χρόνου 213 εργαζομένων στις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» στους οποίους υπάρχουν περίπου 100 υπάλληλοι Δ.Ε. και Υ.Ε. οι οποίοι δεν φαίνεται να καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες του νέου φορέα. Θα είχε πραγματικά ενδιαφέρον να εξηγήσει κάποιος γιατί χρειάζονται 22 αποθηκάριοι σε έναν οργανισμό που δεν έχει αποθήκη.

Νέες δομές / Μετακλητοί

Παράλληλα, άγνωστος είναι ο συνολικός αριθμός ειδικών συμβούλων και συνεργατών που έχουν προσληφθεί ως τώρα από την Κυβέρνηση. Από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Οκτώβριο του 2016 προσλήφθηκαν 521 μετακλητοί υπάλληλοι. Οι προσλήψεις αυτές γίνονται αποκλειστικά και μόνο για την τακτοποίηση των πολιτικά προσκείμενων στην Κυβέρνηση υποδαυλίζοντας το δημόσιο συμφέρον.

Για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2016 ξεπέρασαν τους 2000 και έκτοτε κάθε μήνα αυξάνονται διαρκώς φτάνοντας τους 2099 τον Οκτώβριο του 2016 με στοιχεία Απογραφής. Προφανώς θα αυξηθούν κι άλλο με την πλήρωση όλων των νέων θέσεων στους νέους Υπουργούς, Υφυπουργούς και Γραμματείς. Η τελευταία σχετική απόφαση της Κυβέρνησης (ΑΔΑ:ΩΘΤ46ΔΛ-ΣΜ8) αφορά στην αύξηση (κατά τρείς) των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων – ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό γραφείο της Υπουργού Τουρισμού, για την κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες όμως δεν διευκρινίζονται.

Μη εφαρμογή ψηφισθέντων νόμων

Ενώ η Κυβέρνηση βρίσκεται σε εγρήγορση όσον αφορά στις προσλήψεις στο Δημόσιο, σε αδράνεια φαίνεται πως έχουν τεθεί οι νόμοι που η ίδια ψήφισε για τη Δημόσια Διοίκηση. Συγκεκριμένα στην πράξη ο ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄/27.02.2016) για το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών έχει περιέλθει σε αχρηστία αφού σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στο Μητρώο μέχρι τις 22/12/2016 είχαν εγγραφεί λιγότεροι από χίλιοι εργαζόμενοι, ενώ ο προηγούμενος Υπουργός μας μίλαγε για 40.000. Αυτό φαίνεται λογικό όταν οι δημόσιοι βλέπουν πως από 30/7/2016 που ενεργοποιήθηκε το Μητρώο μέχρι 30/9 που ήταν η ημερομηνία προκήρυξης των θέσεων είχαν διοριστεί πάνω από 300 ημέτεροι με τον παλαιό τρόπο. Και η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Από την άλλη στον ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄02.12.2016) Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας έχουν αρχίσει ήδη να προβλέπονται εξαιρέσεις κυρίως από φορείς που δημιουργήθηκαν από τη σημερινή Κυβέρνηση όπως η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία δημιουργήθηκε το Μάιο του 2016 και εξαιρέθηκε το Δεκέμβριο του 2016.

Φαίνεται πως οι νόμοι αυτοί παρότι παρουσιάζονται ως μεγάλες μεταρρυθμίσεις, δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες της Κυβέρνησης για προσλήψεις πελατειακού τύπου. Ενώ λοιπόν έχει παρέλθει άπραγη κάθε προθεσμία σχετικά με τη δημιουργία οργανογραμμάτων στο Δημόσιο και την προκήρυξη θέσεων ευθύνης, όπως προβλεπόταν στο νόμο για το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, ερωτήσεις εγείρουν οι καταγγελίες εργαζομένων της Εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σχετικά με τον τρόπο που συντάχθηκε και εγκρίθηκε το νέο οργανόγραμμα της.

Ενδεικτικά η εταιρεία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» για την οποία έχει αποφασιστεί η αποκρατικοποίησή της και αυτήν τη στιγμή δεν έχει στον προγραμματισμό της την υλοποίηση κανενός νέου έργου, δημιουργεί νέες θέσεις ευθύνης με αποτέλεσμα επί συνόλου 243 εργαζομένων (οι 202 στην κεντρική υπηρεσία και οι 41 στους σταθμούς διοδίων) να υπάρχουν 113 θέσεις ευθύνης (διευθυντές, υποδιευθυντές, τμηματάρχες). Ταυτόχρονα σύμφωνα με τα αναφερόμενα από το σύλλογο εργαζομένων υποβιβάστηκαν έμπειρα διευθυντικά στελέχη χωρίς να εφαρμοστεί καμία διαδικασία κρίσεων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και χωρίς να ακολουθηθεί ο Κανονισμός Εργασίας της Εταιρείας. Έτσι έχουμε το φαινόμενο πολλοί υπάλληλοι που εκτελούσαν χρέη γραμματέων να αναβαθμίζονται σε Τμηματάρχες σε τμήματα που δημιουργήθηκαν γι’ αυτό τον σκοπό. Έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις χωρίς αρμοδιότητες και τέσσερις Τμηματάρχες δεν έχουν ως υφιστάμενο τους κανέναν εργαζόμενο.

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν χωρίς ίχνος αμφιβολίας ότι οι Κυβερνώντες αδιαφορώντας για το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων που υιοθετούν και την τήρηση των νόμων έχει ως απώτερο στόχο τη δημιουργία εξαρτώμενων υπαλλήλων ώστε να εξασφαλίσουν την παραμονή της στην εξουσία.

Κατόπιν αυτών,

ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ η κυρία Υπουργός:

1. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι, ενώ ισχύει ο κανόνας πέντε προς ένα για τις προσλήψεις, το σύνολο των απασχολούμενων σε όλο τον δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβανομένων Ν.Π.Ι.Δ.) από 690.425 τον Οκτώβριο 2015 έχει ανέλθει σε 697.228 τον Οκτώβριο 2016;

2. Πού οφείλεται η αύξηση των μισθολογικών δαπανών της Κεντρικής Διοίκησης το πρώτο 9μηνο του 2016 κατά 146.000.000€ σύμφωνα με τα στοιχεία του Γ.Λ.Κ.;

3. Πόσες από τις 1.756 περιπτώσεις πρόσληψης κατόπιν δικαστικής απόφασης από τον Σεπτέμβριο 2015 ως τον Οκτώβριο 2016 έχουν δικαστεί πράγματι στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας;

4. Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση δεν αφήνει τους Δήμους να προγραμματίσουν μόνοι τους τον τρόπο κάλυψης των αναγκών καθαριότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αλλά παρεμβαίνει αυθαίρετα και παράνομα;

Αθήνα 5 Ιανουαρίου 2017

Οι Επερωτώντες Βουλευτές

1. Γεωργαντάς Γεώργιος

2. Ασημακοπούλου Άννα – Μισέλ

3. Βορίδης Μάκης

4. Βούλτεψη Σοφία

5. Καρασμάνης Γιώργος

6. Κυριαζίδης Δημήτριος

7. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

8. Τζαβάρας Κωνσταντίνος

9. Τσιάρας Κωνσταντίνος

10. Μηταράκης Νότης

11. Μπουκώρος Χρήστος

12. Χαρακόπουλος Μάξιμος

back to top